https://www.cialispascherfr24.com/

คู่มือปฏิบัติงาน

500 1

คู่มือประชาชน

258

แนวทางการช่วยเหลือประชาชน

icon11

มาตรการประหยัดพลังงาน

icon22

14465

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

35 ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
34 ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ และทรัพสินชำรุด เสื่อมสภาพ
33 ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 15 รายการ
32  ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด จำนวน 43 รายการ                                     - รายละเอียดแนบท้าย
31  ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง ประมูลเช่าห้องน้ำ - ห้องสุขา ในตลาดเทสบาลตำบลอ่าวลึกใต้ หมู่ที่ 7 (ตลาดเหนือ) และห้องน้ำ -ห้องสุขา ในสวนสุขภาพอ่าวลึกเแลิมพระเกียรติ
30  ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง ประมูลเช่าห้องน้ำ - ห้องสุขา ในตลาดเทสบาลตำบลอ่าวลึกใต้ หมู่ที่ 7 (ตลาดเหนือ) และห้องน้ำ -ห้องสุขา ในสวนสุขภาพอ่าวลึกเแลิมพระเกียรติ
29  ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง รายงานผลการปฎิบัติตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
28  ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ช่องทางติดต่อราชการเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้
27  ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
26  ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาล 
25  ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง ประกาศวัน เวลา และสถานที่ในการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
24  ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
23  ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล จำนวน 3 อัตรา 
22  ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
21  ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง จ้างเหมาบริการเก็บเงินค่าบริการใช้ที่จำหน่ายสินค้า ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า และค่าขยะมูลฝอย
20  ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3
19  ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง รายงานผลการปฎิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2559
18  ประกาศเทศบาลตำบลอ่า่วลึกใต้ เรื่อง รับสมัครบุลคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาล
17  ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้
16  ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง มาตรฐานบ่อดักไขมันและบำบัดน้ำเสีย
15  ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลากรผู้เชี่ยวชาญการสื่อสารภาษาต่างประเทศ
14  ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อราชการเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้
13  ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง รายชื่อรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
12  ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาล
11  ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง วัน เวลา และสถานที่ และรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
10  ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง รับสมครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาล
9  ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง ประกาศราชชื่อพนักงานครูเทศบาล ผู้รับการสอบคัดเลือก ผู้ได้รับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถาน  ศึกษาในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา เทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้
8  ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาล
7  ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง แจ้งเลื่อนประกาศรายชื่อพนักงานคูเทศบาล ผู้ได้รับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารสถานศึกษา เทศบาล  ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ้าวลึก จังหวัดกระบี่
6  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
5  ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง ประกาศวัน เวลา และสถานที่ในการดำเนินการ สอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารสถานศึกษา  ในตำแหน่ง รองผู้บริหารสถานศึกษา
4  ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารสถานศึกษาในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ      สถานศึกษา เทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ อำเถออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
3  ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง รับสมครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาล
2  ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหาร
1  ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรืิ่อง มอบอำนาจนายกเมศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฎิบัติราชการแทน