https://www.cialispascherfr24.com/

คู่มือปฏิบัติงาน

500 1

คู่มือประชาชน

258

แนวทางการช่วยเหลือประชาชน

icon11

มาตรการประหยัดพลังงาน

icon22

14465

aol2

แผนการจัดหาพัสดุ/แผนการจัดชื้อ-จัดจ้าง

โครงการจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน  จำนวน 2 คัน

แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562

แผนจัดหาพัสดุ ประจำปี 2562

แผนการจัดซื้อ-จัดจ้าง (อาหารเสริม)  
- ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างปีงบ63(อาหารเสริมนมภาคเรียนที่ 1 ปี63 ช่วง2)
- ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างปีงย63(อาหารเสริมนมภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา62)
- เผยแพร่แผนการจัดซื้ออาหารเสริม(นมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561)
แผนการจัดหาพัสดุ  
 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
 - ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างปีงบ63(จัดซื้อรถบรรทุก2 คัน)
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างปี63(ต่อเติมโรงอาหารโรงเรียนเทศบาล)
 - ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ63(ก่อสร้างคูระบายนำถนนชัยศิริ ม.2)
- แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  [-ประกาศ]
- แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560   
- แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
   
แผนปฏิบัติการจัดชื้อ-จัดจ้าง  
แผนปฏิบัติการจัดชื้อ-จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนปฏิบัติการจัดชื้อ-จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
แผนปฏิบัติการจัดชื้อ-จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
แผนปฏิบัติการจัดชื้อ-จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559