https://www.cialispascherfr24.com/

คู่มือปฏิบัติงาน

500 1

คู่มือประชาชน

258

แนวทางการช่วยเหลือประชาชน

icon11

มาตรการประหยัดพลังงาน

icon22

14465

รายงานการประชุมสภาฯ

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้  พ.ศ.2563  
- สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563  วันที่  28  กุมภาพันธ์  2563       
-สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563  วันที่ 25 พฤษภาคม  2563            
   
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ พ.ศ.2562  
 - สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2562 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
 - สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 วันที่ 30 ตุลาคม 2562
 - สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 วันที่ 29  พฤษภาคม 2562
-  สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ประจำปี พ.ศ.2562 วันที่ 30 สิงหาคม 2562
- สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 วันที่ 14 สิงหาคม 2562
 - สมัยสามัญ สมัยที่ 4  ประจำปี พ.ศ.2562 วันที่ 19 กันยายน 2562
  - สมัยสามัญ สมัยที่ 4  (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ.2562 วันที่ 26 กันยายน 2562
   
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ พ.ศ.2561  
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 วันที่ 28 ธันวาคม 2561
- สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2561 วันที่ 25 กันยายน 2561
- สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ.2561 วันที่ 28 สิงหาคม 2561
- สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2561 วันที่ 15 สิงหาคม 2561
- สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561 วันที่ 16 กรกฏาคม 2561
- สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561 วันจันทร์ที่ 30 เดือนพฤษภาคม 2561
- สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2561 วันจันทร์ที่ 19 เดือนกุมภาพันธ์ 2561
   
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ พ.ศ.2560  
- สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2560 วันศุกร์ที่ 29 เดือนกันยายน พ.ศ.2560
- สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่2) ประจำปี พ.ศ.2560 วันจันทร์ที่ 28 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2560
- สมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่1) ประจำปี พ.ศ.2560 วันอังคารที่ 15 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2560
- สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560 วันจันทร์ที่ 22 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560
- สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2560 วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
   
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ พ.ศ.2559  
- สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2559 วันศุกร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ.2559
- สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559 วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559
- สมัยสามัญ สมัย(ครั้งที่ 2)ประจำปี พ.ศ.2559 วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559
- สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559 วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2559
- สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559 วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2559
- สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2559 วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2559
- สมัยสามัญ สมัยที่ 3(ครั้งที่ 3)ประจำปี พ.ศ.2559 วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2559
- สมัยสามัญ สมัยที่ 1(ครั้งที่ 1)ประจำปี พ.ศ.2559 วันพุธที่ 7 กันยายน พ.ศ.2559
- สมัยสามัญ สมัยที่ 4(ครั้งที่ 2)ประจำปี พ.ศ.2559 วันจันทร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ.2559
- สมัยสามัญ สมัยที่ 4(ครั้งที่3)ประจำปี พ.ศ.2559 วันศุกร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ.2559
   
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ พ.ศ.2558  
- สมัยวิสามัญสมัย สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2558 วันจันทร์ที่ 30  มีนาคม พ.ศ.2558
- สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2558 วันจันทร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ.2558 
- สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2558 วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2558
- สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2558 วันอังคารที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2558
- สมัยสามัญ สมัยที่ 3(ครั้งที่ 2)ประจำปี พ.ศ.2558 วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2558
- สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4(ครั้งที่ 1)ประจำปี พ.ศ.2558 วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน พ.ศ.2558
- สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4(ครั้งที่ 2)ประจำปี พ.ศ.2558 วันอังคารที่ 22 กันยายน พ.ศ.2558
- สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4(ครั้งที่ 3)ประจำปี พ.ศ.2558 วันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ.2558
- สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2558 วันพุธที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2558