https://www.cialispascherfr24.com/

คู่มือปฏิบัติงาน

500 1

คู่มือประชาชน

258

แนวทางการช่วยเหลือประชาชน

icon11

มาตรการประหยัดพลังงาน

icon22

14465

aol2

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

- เดือน พฤษภาคม 2563
- เดือน เมษายน 2563
- เดือน มีนาคม 2563
- เดือน กุมภาพันธ์ 2563
- เดือน มกราคม 2563
- เดือน ธันวาคม 2562
- เดือน พฤศจิกายน 2562
- เดือน ตุลาคม 2562
- เดือน กันยายน 2562
- เดือน สิงหาคม 2562
- เดือน กรกฎาคม 2562
- เดือน มิถุนายน 2562
- เดือน พฤษภาคม 2562
- เดือน เมษายน 2562
- เดือน มีนาคม 2562
- เดือน กุมภาพันธ์ 2562
- เดือน มการาคม 2562
- เดือน ธันวาคม 2561
- เดือน พฤศจิกายน 2561
- เดือน ตุลาคม 2561


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

- เดือน ตุลาคม 2560
- เดือน พฤศจิกายน 2560
-เดือน ธันวาคม 2560
-เดือน มกราคม 2561
-เดือน กุมภาพันธ์ 2561
-เดือน มีนาคม 2561
-เดือน เมษายน 2561
-เดือน พฤษภาคม 2561
-เดือน มิถุนายน 2561
-เดือน กรกฎาคม 2561
-เดือน สิงหาคม 2561
-เดือน กันยายน 2561


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

- ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 - ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
    -- ตรางสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560