https://www.cialispascherfr24.com/

คู่มือปฏิบัติงาน

500 1

คู่มือประชาชน

258

แนวทางการช่วยเหลือประชาชน

icon11

มาตรการประหยัดพลังงาน

icon22

14465

ประกาศกำหนดวันตรวจรับงานจ้าง

- ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง กำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ชุมชนคลองกลาง

- ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง กำหนดวันตรวจรับงานพัสดุโครงการพัฒนาสวนสุขภาพและสวนสาธารณะของเทศบาล(ทางเดิน-วิ่ง)

- ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง กำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารโรงเรียนเทศบาลอ่าวลึกใต้

- ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง กำหนดวันตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงน้ำ-ห้องส้วมตลาดสดเทศบาล(ตลาดเหนือ)

- ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง กำหนดวันตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างป้ายโรงเรียนเทศบาลอ่าวลึกใต้

- ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง การกำหนดวันตรวจงานจ้างโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ชุมชนตลาดเหนือ(ก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วม)

- ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง การกำหนดวันตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงอาคารเรียน 8 ห้องเรียน(ปฐมฤกษ์)โรงเรียนเทศบาลอ่าวลึกใต้

- ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง กำหนดวันตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเปลี่ยนหลังคาอาคารอเนกประสงค์(ถ้ำคลัง)

- ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ เรื่อง กำหนดวันตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงห้องประชุมเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้(ชั้นล่าง)