https://www.cialispascherfr24.com/

คู่มือปฏิบัติงาน

500 1

คู่มือประชาชน

258

แนวทางการช่วยเหลือประชาชน

icon11

มาตรการประหยัดพลังงาน

icon22

14465

แบบขอรับบริการข้อมูลข่าวสารต่างๆ

ข้อมูลข่าวสาร

- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
- คู่มือปฎิบัติเรื้องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- เจตจำนงสุจริตทางการเมืองของผู้บริหารและสภาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
- มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
- มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
- มาตรการป้องกันการรับสินบน
- มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
- รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
- สถิติผู้มาใช้บริการสำนักงานเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้
- รายงานสถิติร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบทางราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
- การประะเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
- ประชุมประชาคม แผนพัมนาท้องถิ่น
- ประชาสัมพันธ์ช่องทางร้องเรียนแจ้งเบาะแสการทุจริต
- มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม
- แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
- การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการส่งเสริมความโปร่งใส